زیارت عاشورا 92/09/11 :هیئت مذهبی محبان حضرت زینب (س) / احمد علیزاده  

 

روضه  جلسه 92/11/24 : هئیت مذهبی محبان حضرت زینب (س) / احمد علیزاده  

 

مداحی واحد 92/11/24 : هئیت مذهبی محبان حضرت زینب (س) آجرک الله یامهدی / جعفر جدیری  

 

مداحی واحد 93/01/20 : هیئت مذهبی محبان حضرت زینب (س) عاشق کرببلات  / جعفر جدیری  

 

روضه و زیارت عاشورا 93/01/20 : هئیت مذهبی محبان حضرت زینب (س) /احمد علیزاده